Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

ProjektyNPRCNarodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2017

Zespół Szkół realizuje projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020 Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Celem programu jest wzmacnianie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Wzmacnianie potencjału i roli bibliotek szkolnych oraz uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych przez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).

W ramach programu w Zespole Szkół realizowano liczne przedsięwzięcia, poszerzające kompetencje czytelnicze młodzieży, oraz projekty edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów, typu: Czy należy się bać powieści kryminalnych?, Książki dzieciństwa naszych rodziców, dziadków, Czytanie rozwija, Kącik poetycki, Strefa poezji współczesnej, Książka, ja i Ty, Spotkanie z książką, Zaczytaj się jesienią. Z przyznanych środków zakupiono 322 książki, które wzbogaciły księgozbiór szkolnej biblioteki.

Więcej o programie:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa.php 


Projekt realizowany w latach 2016 - 2019

jjPROJEKT: „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą
na rynku pracy
w powiecie lubaczowskim”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
Numer projektu: RPPK.09.04.00­18­013/16-00

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Oleszycach poprzez współpracę z pracodawcami, realizację form wsparcia: staży i praktyk zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe,  doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest w  partnerstwie.

Regulamin rekrutacji uczniów/uczennic 
Regulamin rekrutacji nauczycieli/nauczycielek

Formularz rekrutacyjny ucznia/uczennicy

Formularz rekrutacyjny nauczyciela/nauczycielki

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu

TERMINY REKRUTACJI:
* Formy wsparcia dla uczniów - rekrutacja uzupełniająca

FORMY WSPARCIA:
Kurs pilarza-drwala- I edycja

Wyposażenie pracowni hotelarskiej

Kurs kelnerski - I edycja

Kurs carvingu - I edycja

Kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL)

Doradztwo zawodowe
Kurs chemizacji rolnictwa - I edycja

Kurs obsługi wózków widłowych - I edycja

Kurs baristyczny II stopnia dla nauczycieli branży gastronomicznej

Kurs pilarza- drwala - II edycja

 

 
 Projekt realizowany w roku szkolnym 2016/2017


Program „Szkolny Klub Sportowy”

altProgram jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Koordynatorem wojewódzkim na terenie województwa podkarpackiego jest Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów naszej szkoły, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów są prowadzone w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 14 – 15.


Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013

 


Zrealizowane projekty

W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy trzy projekty ze środków UE rozwijające zainteresowania, wyrównujące szanse edukacyjne i umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji:

Włączamy się w różne akcje tematyczne i działania na rzecz środowiska lokalnego oraz społeczeństwa.

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055