Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Projekty

Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017

jjPROJEKT: „Innowacyjne rozwiązania w systemie kształcenia zawodowego szansą
na rynku pracy
w powiecie lubaczowskim”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa IX: Jakość edukacji i kompetencji w regionie,
Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego,
Numer projektu: RPPK.09.04.00­18­013/16-00

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Oleszycach poprzez współpracę z pracodawcami, realizację form wsparcia: staży i praktyk zawodowych, szkoleń specjalistycznych, programów wsparcia uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, wiedzy i umiejętności zawodowych, doradztwo zawodowe,  doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany jest w  partnerstwie.

Regulamin rekrutacji uczniów/uczennic 
Regulamin rekrutacji nauczycieli/nauczycielek

Formularz rekrutacyjny ucznia/uczennicy

Formularz rekrutacyjny nauczyciela/nauczycielki

Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu

FORMY WSPARCIA:
Kurs pilarza-drwala- I edycja

Wyposażenie pracowni hotelarskiej

Kurs kelnerski - I edycja

Kurs carvingu - I edycja

Kurs obsługi bezzałogowych statków powietrznych (BSL)

Doradztwo zawodowe
Kurs chemizacji rolnictwa - I edycja

Kurs obsługi wózków widłowych - I edycja Program „Szkolny Klub Sportowy”

altProgram jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Koordynatorem wojewódzkim na terenie województwa podkarpackiego jest Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów naszej szkoły, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów są prowadzone w poniedziałki oraz wtorki w godzinach od 14 – 15.


Projekty realizowane w roku szkolnym 2012/2013

 


Zrealizowane projekty

W roku szkolnym 2011/2012 realizowaliśmy trzy projekty ze środków UE rozwijające zainteresowania, wyrównujące szanse edukacyjne i umożliwiające uzyskanie dodatkowych kompetencji i kwalifikacji:

Włączamy się w różne akcje tematyczne i działania na rzecz środowiska lokalnego oraz społeczeństwa.

 

 

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 2 Gości

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055