Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół w Oleszycach zaprasza 

do wzięcia udziału w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Informujemy zainteresowanych, że są jeszcze wolne miejsca w rozpoczynających się od września 2017 kursach w zawodzie ROLNIK i OPIEKUN MEDYCZNY.

KKK1

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Dla uczestników kursów wystawiamy zaświadczenia do ZUS.

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje „Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego” uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która zda egzamin, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

Wykaz kwalifikacji/kursów kwalifikacyjnych oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia:

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)

Rolnik R.3 / Technik rolnik R.3 i  R.16 - 2 kwalifikacje:

R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej – ( 4 semestry)

R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej –  ( 2 semestry)

Ogrodnik R.5 /Technik ogrodnik R.5 i R.18 - 2 kwalifikacje:

R.5 Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych –  ( 3 semestry)

R.18 Planowanie i organziacja prac ogrodniczych –  ( 2 semestry)

 Technik architektury krajobrazu - 2 kwalifikacje:

R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu –  ( 3 semestry)

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu  –  ( 3 semestry)

Florysta

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych –  ( 3 semestry)

Technik leśnik - 2 kwalifikacje:

R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych –  ( 3 semestry)

R.14 Używanie zasobów leśnych – ( 3 semestry)

Operator maszyn leśnych - 1 kwalifikacja:

R.1 Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych – ( 4semestry)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - 2 kwalifikacje:

B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – ( 4 semestry)

B.22 Eksploatacja urządzń i systemów energetyki odnawialnej – ( 3 semestry)

Technik inżynierii środowiska i melioracji - 2 kwalifikacje:

R.23. Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów inżynierii środowiska - ( 4 semestry)

R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych – ( 3 semestry)


OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

Technik turystyki wiejskiej - 2 kwalifikacje:

T.7 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

T.8 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej /KURS DLA OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM/- 1 kwalifikacja:

T.1. Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie - ( 4 semestry)

Kelner - 2 kwalifikacje:

T.9 Wykonywanie usług kelnerski ( 3 semestry)

T.10 Organizacja usług gastronomicznych( 3 semestry)

Technik hotelarstwa - 2 kwalifikacje:

T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji ( 3 semestry)

T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie( 2 semestry)

Kucharz T.6/Technik żywienia i usług gastronomicznych  T.6 i T15 - kwalifikacje:

T.6  Sporządzanie potraw i napojów - ( 4 semestry)

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - ( 2 semestry)

Technik obsługi turystycznej - kwalifikacje:

T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych - ( 3 semestry)

T.14 Prowadzenie informacji turystyc znej oraz sprzedaż usług turystycznych - ( 3 semestry)

Piekarz T.3 /Cukiernik T.4 / Wędliniarz T.5 / Technik technologii żywności  T.3 lub T.4 lub T.5 oraz T.16 :

T.3. Produkcja wyrobów piekarskich - ( 4 semestry)

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych - (4 semestry)

T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych - ( 4 semestry)

T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych - (2 semestry)

OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z)

Opiekun medyczny - 1 kwalifikacja:

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej - ( 3 semestry)

OBSZAR ADMINISTARCYJNO-USŁUGOWY (A)

Technik ekonomista A.35, A.36/Technik rachunkowości A. 36, A.65 - 3 kwalifikacje:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - ( 3 semestry)

A.36 Prowadzenie rachunkowości - ( 3 semestry)

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych - ( 3 semestry)

Sprzedawca A.18/Technik handlowiec A.18 i A22 - 2 kwalifiakcje:

A.18 Prowadzenie sprzedaży - ( 4 semestry)

A.22 Prowadzenie działalności handlowej - ( 3 semestry)

Technik organizacji reklamy - 2 kwalifiakcje:

A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych - ( 3 semestry)

A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej - ( 4 semestry)

Technik prac biurowych - 1 kwalifikacja:

A.24. Wykonywanie prac biurowych - ( 4 semestry)

Technik usług fruzjerskich - 2 kwalifikacje (kurs kwalifikacyjny z drugiej kwalifikacji):

A.23. Projektowanie fryzur - ( 2 semestry)

Technik cyfrowych procesów graficznych - 3 kwalifikacje:

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania - ( 3 semestry)

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych - ( 2 semestry)

A.55. Drukowanie cyfrowe - ( 2 semestry)


OBSZAR ELEKTRONICZNO - ELEKTRYCZNY (E)

Technik informatyk - 3 kwalifikacje:

E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych - ( 2 semestry)

E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami - ( 2 semestry)

E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami - ( 2 semestry)

Elektryk E.7, E.8 / Technik elektryk E.7, E.8, E.21 - 3 kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych - ( 3 semestry)

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych - ( 3 semestry)

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych - (2 semestry) 


OBSZAR MECHANICZNY (M)

Technik mechanizacji rolnictwa - 3 kwalifikacje:

M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - ( 3 semestry)

M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie - ( 3 semestry)

M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie - ( 3 semestry)


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055