Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kierunki kształcenia

Technik turystyki wiejskiej 515203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik turystyki wiejskiej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania i prowadzenia działalności turystycznej na obszarach wiejskich;

2) planowania, organizowania i wykonywania prac w gospodarstwie rolnym;

3) planowania i organizowania działalności agroturystycznej;

4) obsługiwania klienta w gospodarstwie agroturystycznym.

Absolwent zdobędzie dwie kwalifikacje:

T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich.

T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Technik turystyki wiejskiej może znaleźć zatrudnienie w biurach i agencjach turystycznych, hotelach i pensjonatach, organach administracji samorządowej,branżowych organizacjach, fundacjach i stowarzyszeniach.

Może prowadzić własną działalność gospodarczą i gospodarstwo agroturystyczne.
 
Szkoła nadaje kwalifikacje rolnicze!!!TECHNIKUM kształcące w kierunkach:

 • technik agrobiznesu
 • technik rolnik
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego
 • technik architektury krajobrazu
 • technik obsługi turystycznej

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA kształcąca w zawodach:

 • ogrodnik
 • rolnik
 • kucharz małej gastronomii

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE:

 • innowacja pedagogiczna ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo

LICEUM PROFILOWANE:

 • profil zarządzanie informacją

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla dorosłych:

 • kucharz
 • technik rolnik

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH
INTERNAT

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWEPanel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055