Cukiernik.ok-page-001tpszczelarzOK-page-001

CUKIERNIK, TECHNIK PSZCZELARZ

Ogłoszenia


Kierunki kształcenia

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Kryteria oceniania

Kryteria oceny ucznia z wychowania fizycznego
w ZS Oleszyce

Osiągnięcia ocenianego ucznia będą porównywane w zakresie każdego z siedmiu następujących kryteriów oceny:

 1. Stopień opanowania materiały podstawy programowej.
 2. Sprawność fizyczną.
 3. Stopień umiejętności ruchowych.
 4. Wiedzę ucznia i umiejętność jej wykorzystania w praktycznym działaniu.
 5. Postępy w usprawnieniu.
 6. Postawę ucznia i stosunek do wychowania fizycznego
 7. Uczestnictwo w zajęciach nadobowiązkowych

Warunki uzyskania odpowiedniej oceny:

Celująca  6

 • Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb. / 5 /
 • Aktywnie uczestniczy w życiu sportowym szkoły, bądź też innych formach działalności związanych z wychowaniem fizycznym.
 • Zajmuje punktowane miejsca w zawodach ogólnopolskich, wojewódzkich, posiada klasę sportową.

Bardzo dobra  5

 • Uczeń całkowicie opanował materiał podstawy programowej.
 • Jest bardzo sprawny fizycznie.
 • Ćwiczenia wykonuje z właściwą technika, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
 • Posiada duże wiadomości w zakresie kultury fizycznej i umiejętnie wykorzystuje je w praktycznym działaniu.
 • Systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuje du?e postępy w osobistym usprawnieniu.
 • Jego postawa społeczna, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego nie budzą najmniejszych zastrzeżeń.
 • Bierze aktywny udział w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych, nie jest to jednak działalność systematyczna.

Dobra  4

 • Uczeń w zasadzie opanował materiał podstawy programowej.
 • Dysponuje dobrą sprawnością motoryczna.
 • Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie z małymi błędami technicznymi.
 • Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela.
 • Nie potrzebuje większych bodźców do pracy nad osobistym usprawnieniem, wykazuje stałe i dość dobre postępy w tym zakresie.
 • Jego postawa społeczna i stosunek do kultury fizycznej nie budzi większych zastrzeżeń.
 • Nie bierze udziału w zajęciach pozalekcyjnych.

Dostateczna  3

 • Uczeń opanował materiał podstawy programowej na przeciętnym poziomie ze znacznymi lukami.
 • Dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną. Ćwiczenia wykonuje niepewnie, w nieodpowiednim tempie i z większymi błędami technicznymi.
 • Wykazuje małe postępy w usprawnieniu motorycznym.
 • Jego wiadomości z zakresu kultury fizycznej są znaczne luki, a tych które ma nie potrafi wykonać w praktyce.
 • Wykazuje małe postępy w usprawnieniu.
 • Przejawia pewne braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do kultury fizycznej.

Dopuszczająca  2  treści konieczne

 • Uczeń opanował podstawy programowej w stopniu dostatecznym i ma poważne luki.
 • Jest mało sprany fizycznie.
 • Ćwiczenia wykonuje niechętnie i z dużymi błędami technicznymi.
 • Posiada małe wiadomości z zakresu kultury fizycznej, nie potrafi wykonać zadań związanych z oceną.
 • Nie jest pilny i wykazuje małe postępy w usprawnieniu.
 • Na zajęciach wychowania fizycznego przejawia poważne braki w zakresie wychowania społecznego, ma niechętny stosunek do ćwiczeń.

Niedostateczna  1

 • Uczeń jest daleki od stopnia wymagań stawianych przez program podstawy programowej.
 • Posiada bardzo małą sprawność motoryczną.
 • Wykazuje jedynie najprostsze ćwiczenia i w dodatku z rażącymi błędami.
 • Charakteryzuje się niewiedzą w zakresie kultury fizycznej.
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i nie wykazuje żadnych postępów w usprawnieniu.
 • Na zajęciach wychowania fizycznego wykazuje duże braki w zakresie wychowania fizycznego.

Ustalenia dodatkowe oceniania.Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055