Kierunki kształcenia

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.16

KKZ dla kwalifikacji RL.16 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 475 godzin.

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017 - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Czas trwania KKZ dla kwalifikacji RL.03

KKZ dla kwalifikacji RL.03 właściwej dla zawodu rolnik realizowany jest na podstawie modułowego programu nauczania.

Program KKZ obejmuje 585 godzin.

 

SEMESTR 2 - rozpoczęcie zajęć 26.01.2018 r. - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

 

SEMESTR 1- rozpoczęcie zajęć 29.09.2017- HARMONOGRAM ZAJĘĆ

WYKAZ SAL

 


 

Informujemy, że kurs nauki jazdy (teoria 30 godz. i nauka jazdy ciągnikiem rolniczym 20 godz.) realizowany jest w ramach programu nauczania i jest bezpłatny!

Uwaga!

Ososby, które chcą zdawać egzamin zewnętrzny na prawo jazdy kat. T muszą dostarczyć do skretariatu szkoły Profil Kandydata na Kierowcę. W innym przypadku nie będzie możliwe podejście do egzaminu w WORD.

Szczegółowych informacji udziela kierownik kształcenia praktycznego.

- technik leśnik

- technik agrobiznesu

- technik rolnik

- technik żywienia i usług

  gastronomicznych

- technik ekonomista

- technik ekonomista

- technik architektury krajobrazu

- technik obsługi turystycznej

- technik hotelarstwa

- technik pszczelarz nowość

- ogrodnik

- rolnik

- kucharz

- cukiernik nowość

- operator maszyn leśnych

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Sesja egzaminacyjna styczeń-luty 2018

Komunikat w sprawie przeprowadzanie egzamnów w roku 2018


Nowy egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie

Egzamin przeprowadzany jest w szkole dla:
- uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych,
- absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;

Egzamin składa się z:

  1. części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
  2. części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Zdający zda egzamin zawodowy, jeśli uzyska:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez OKE i jest to wynik ostateczny.

Szczegóły dotyczące egzaminu w poszczególnych zawodach:

technik leśnik

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

technik żywienia i usług gastronomicznych

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie 

technik hotelarstwa

Podstawa programowa dla zawodu

Informtor o egzaminie

technik obsługi turystycznej

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

kucharz

Podstawy programowe dla zawodu

Informator o egzaminie

operator maszyn leśnych

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie

rolnik

podstawy programowe dla zawodu

informator o egzaminie


Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

  • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055