Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 

KRYTERIA i TERMINY PRZYJĘĆ

W ZESPOLE SZKÓŁ W OLESZYCACH DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SZKÓŁ

NA ROK SZKOLNY 2014/ 2015

 

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 pkt, w tym:

a. za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum - 100 pkt

b. za oceny z j. polskiego i trzech określonych przez szkołę przedmiotów oraz inne osiągnięcia - 100 pkt

 1. Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu gimnazjalnego przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1punkt

Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym.

Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

 

 1. Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  na świadectwie ukończenia gimnazjum:

celujący – 20 pkt

bardzo dobry 16 pkt

dobry – 12 pkt

dostateczny – 8 pkt

 1. Za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 20 pkt, w szczególności:

a. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 pkt

b. uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty 5 pkt

c. uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty 8 pkt

d.uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem
w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, oranizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym lub inne podmioty działajace na terenie szkół
3pkt

I miejsce (tytuł laureata) – 3 pkt

II miejsce (tytuł finalist) – 2 pkt

III miejsce (wyróżnienie) – 1 pkt

e. stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego 3 pkt

 

 1. Przedmioty punktowane w poszczególnych szkołach i zawodach:

 

5.1. Liceum Ogólnokształcące:

 • ochrona przeciwpożarowa: język polski, język obcy, matematyka, biologia

 

5.2. Technikum


 • technik agrobiznesu

język polski

język obcy

matematyka

biologia

 • technik rolnik

język polski

język obcy

matematyka

biologia

 • technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski

język obcy

matematyka

biologia

 • technik obsługi turystycznej,

język polski

język obcy

geografia

historia

 • technik architektury krajobrazu,

język polski

język obcy

geografia

biologia

 • technik hotelarstwa nowość!

język polski

język obcy

geografia

historia

 • kelner nowość!

język polski

język obcy

matematyka

biologia

 • technik organizacji reklamy nowość!

język polski

język obcy

geografia

informatyka

 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

język polski

język obcy,

matematyka,

fizyka

 • technik elektryk

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

 • technik leśnik

język polski,

język obcy

biologia

geografia

 

5.3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

                        rolnik

język polski

matematyka

biologia

geografia

              ogrodnik

język polski

matematyka

biologia

geografia

kucharz

język polski,

język obcy

matematyka

biologia

elektryk

język polski

język obcy

matematyka

fizyka

operator maszyn leśnych

język polski

matematyka

fizyka

biologia

 1. Szkoła nie przyjmuje uczniów z zachowaniem nagannym.

 2. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły

 2. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

 3. świadectwo ukończenia gimnazjum

 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 5. 2 zdjęcia legitymacyjne,

 6. karta zdrowia i karta szczepień,

 

Kandydaci do wszystkich typów szkół mogą dołączyć ponadto:

 1. opinię lub orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej

 2. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych
  i interdyscyplinarnych organizowanych przez kuratora oświaty

 3. dokumenty lub oświadczenia o wielodzietności rodziny, samotnym wychowywaniu kandydata, stopniu niepełnosprawności kandydata lub jego członków rodziny, sprawowaniu pieczy zastępczej

 4. podanie o przyjęcie do internatu

 1. Terminy rekrutacji

 

8.1. terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

 • licea ogólnokształcące

 • technika

 • zasadnicze szkoły zawodowe

 

1.

od 14 maja do 28 maja
2014 r.

 

Składanie podańprzez kandydatówdo szkół ponadgimnazjalnych.

 

2.

od 27 czerwca - 1 lipca 2014r., do godz. 15.00

 

Przyjmowanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE,poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.

 

 

4.

4 lipca 20124 r. o godz.9.00

Ogłoszenielist kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

5.

od 4 do 7 lipca 2014 r.
do godz.15.00

 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów dokumentów.

 

6.

8 lipca 2014 r. do godz. 10.00

 

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

 

7.

do 31 sierpnia 2014 r.

Prowadzenie postępowania uzupełniającego do szkół w przypadku wolnych miejsc

 

2. Terminy rekrutacji:

 • do szkół dla dorosłych (Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, Szkoła Policealna) oraz na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe i Kursy Zawodowe

 

 

1.

 

 

do 14 sierpnia 2014 r.

 

 

Składanie wniosków o przyjęciedo szkół i na formy pozaszkolne wraz z odpowiednimi dokumentami

 

2.

 

 

18 sierpnia 2014 r. godz.14

 

 

Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych kandydatów

 

 

3.

 

 

Od 19 do 29 sierpnia 2014 r.

 

Prowadzenie postępowania uzupełniającego w przypadku wolnych miejsc wg kolejności zgłoszeń

 

4

29 sierpnia 2014 godz. 14

Ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych kandydatów

 

 

Ogłoszenia

integracjaWspólne dekorowanie wielkanocnych ciast i przygotowanie ozdób na świąteczny stół było celem spotkania uczniów Zespołu Szkół w Oleszycach z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach i młodzieży z Zespołu Placówek im Jana Pawła II w Lubaczowie. Współpraca między tymi szkołami trwa już od kilku lat. Dotychczas w ramach wolontariatu uczniowie Technikum Obsługi Turystycznej wystawili w lubaczowskim ośrodku dla niepełnosprawnych dzieci inscenizacje popularnych baśni takich jak Czerwony Kapturek czy Królewna Śnieżka.

Więcej…

W dniach 7-9 kwietnia 2014r odbywają się w szkole Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży, które prowadzi wspólnota "Jordan" z Lublina.

 pilka siatkowa     W dniu 28.03.2014r. w naszej szkole odbył się XIII Turniej Piłki Siatkowej o Memoriał Andrzeja Czajki. W rozgrywkach wzięły udział zespoły: Gimnazjum Nr 1 Lubaczów, Gimnazjum Basznia Dolna, Gimnazjum Stary Dzików, Zespół Szkół Oleszyce.

Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Starego Dzikowa. Na miejscu drugim znalazła sie drużyna z Gimnazjum Nr 1 z Lubaczowa, a trzecie miejsce przypadło ZS w Oleszycach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i trenerom za udział w rozgrywkach.

kreatywny kucharz0119 marca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu odbył się Międzyszkolny Konkursu Gastronomiczny przeprowadzony w dwóch kategoriach: „Kreatywny Kucharz” i „Magiczny Stół”. W tegorocznych zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie szkół gastronomicznych i hotelarskich z województwa podkarpackiego: Rzeszowa,  Stalowej Woli, Weryni, Czudca, Oleszyc, Krosna, Iwonicza Zdroju, Mielca, Tarnobrzega oraz z województwa  świętokrzyskiego: Kielc i Sandomierza.

Więcej…

DSC 0480W dniu 21 marca w auli szkoły odbył się wykład Pana dr inż. Jana Zuchowskiego dotyczący profilaktyki jamy ustnej pt. Co to jest próchica i periodontoza? Czyszczenie zębów i przestrzeni międzyzębowych oraz jaką rolę rozwój nauk biologicznych miał wpływ na rozwój medycyny. DSC 0485 Uczestnicy spotkania obejrzeli filmy profilaktyczne oraz przygotowane prezentacje, które uświadomiały jak ważną rolę na zdrowie człowieka ma prawidłowo prowadzona pielęgnacja zębów i jamy ustnej oraz jak ścisły związek z rozwojem medycyny miało wdrażanie innowacyjnych pomysłów wielu uczonych. Doktor Zuchowski uwrażliwił młodzież na jakość spożywanych produtków oraz zachęcał młodych ludzi do podejmowania działań na rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali wykałaczki produkowane przez firmę Narol-dental.

Panel logowania

online

Obecnie na stronie:

 • 1 Gość

Zespół Szkół w Oleszycach

ul. Zielona 1a
37 - 630 Oleszyce
email: zs@eoleszyce.pl
tel. 16 63 15 055 

  mob. 605 15 38 92 
fax. 16 63 15 055